десѧть

десѧть
ДЕСѦТ|Ь (385), числ. Название числа 10 (·і҃·):

а ˫азъ далъ рѹкою своѥю. и осеньнѥѥ полюдиѥ даровьноѥ полътрети˫а десѩте гривьнъ ст҃омѹ же геѡргиеви. Гр ок. 1130; да десѩть лѣтъ испълньше съвьршению причастѩтьсѩ. (τὴν δεκαετίαν) КЕ XII, 82б; а се пакы шьдоши воземи десѩть гривьно ногатами ГрБ № 227, ХІI/ХІІІ; ѿ тѣхъ лѣ(т) десѩть во ѿшествии пребы(с). (ἐξ αὐτῆς τῆς δεκαετίας) КР 1284, 322а; во истинѹ чадо. ползѹ створиша ·е҃· вѣвериць и ˫ако даѥши десѩ(т). (δέκα) ПНЧ 1296, 79; Ѥгѹптѩны десѩтью ˫азвъ поразившемѹ (δεκαπλήγῳ) ГА XIII–XIV, 178в; а харѣтонъ возѩ. дьсѩть локоть сукона ГрБ № 366, 4070 XIV; растѩженъ же бывъ десѩтию. воинъ. за обѣ руцѣ. Пр 1383, 55г; съ холъхла де(с)ть ру(б) Гр 1389 (2, моск.); и тобѣ взѩти на своихъ бо˫арехъ на десѩти. Гр 1390 (1, моск.); ѩко которыи. нашь. зѣмлѩнинъ двема копьи. а дѣсѩтью. стрѣлцовъ. Гр 1394 (ю.-р.); аще и до десѩти бы в немъ праведникъ КТур XII сп. XIV, 23; ѿшедъ ˫ако десѩти веръстъ ѿ морѩ. въ скровено мѣсто. (δέκα) ПНЧ XIV, 146г; іх же ради десѩтью ра(н) ˫азвисѩ егупе(т). ГБ XIV, 198г; и просѩше ѹ него десѩти литръ злата. (δέκα) Пч к. XIV, 115; не е(д)ного ѡбративъ чл҃ка ѿ заблуж(д)нiа идольски˫а лсти ни десѩти. ни гра(д). но всю область свою. ИларСлЗак XI сп. ХІV/ХV, 169; и бѣ писано на нею [скрижалях] і҃ словесъ перстомъ б҃ии(м). Пал 1406, 133б; аще бы ми с десѩтью воинъ. ехалъ быхъ на нѩ. ЛИ ок. 1425, 269 об. (1249);

|| часть составных числ. от одиннадцати до девятнадцати:

11:

въ ѡдиныи на десѩте чѩсъ. Изб 1076, 127; въземи ѹ тимоще одинѹ на десѩтѣ гривънѹ ГрБ № 78, 60–70 XII; пьрвааго на десѩте събора иже въ карѳагенѣ правилъ. рл҃и. КЕ XII, 12б; число же послѹхъ да бываѥть. ѥдинъ на десѩть. МПр XIV, 72; а цр҃квии камены(х). ѡди(н)надесѩть. и сто. ЛИ ок. 1425, 297 (1285); 12:
иде въ келию свою пѣтъ. по обычаю ѡба на десѩте псалма. ЖФП XII, 45а; призъвавъше же дъванадесѩте множьство ѹченикъ рѣша (δώδεκα) КЕ XII, 48а; онори˫а въ дрѹгоѥ на десѩте. и ѳеодоси˫а въ девѩтоѥ. авъгѹстъ (ιβ΄) Там же, 169б; ˫ако же и въ второе на десѩть правило сказаѥть. КР 1284, 141б; ѥдина пребыва˫а тогда житьѥмь ѿ двою на ·і҃-те ѹченикъ (ιβ΄) ГА XIII–XIV, 186б; Призва і҃с оба на десѩть ѹч҃нка сво˫а. (δώδεκα) ПНЧ XIV, 90б; двою бо на десѩть м(с)цю число потомъ ѹвѣдаша. ЛИ ок. 1425, 104 об. (1114); 13:
възми ѹ господыни тринадесѩте рѣзанѣ ГрБ № 84, 1030 XII; третиѥ ѥже на десѩть правило. того же събора повелеваѥть. КР 1284, 121в; По Неронѣ же Галвасъ цр(с)твова м(с)ць ·ѳ҃· и дн҃ии три на ·і҃-те. ГА XIII–XIV, 160в; 14:
Сии въ четвьртыи на десѩте лѹны дн҃ь. сп҃са нашего іс҃ х҃а. въскрьсениѥ праздьнѹють. (τεσσαρεσκαιδεκάτῃ) КЕ XII, 282а; м(с)ца семьтѩбрѩ. въ ·д҃· на десѩть дн҃ь. ЛИ ок. 1425, 103 (1113); 15:
Прѣлюбодѣиство сътворивыи. десѩть и пѩть лѣтъ безъ обьщени˫а бѹдеть свѩщеныихъ. (δέκα καὶ πέντε) КЕ XII, 194б; написано бы(с) нами въ пѩтомь на десѩ(т) правилѣ сего събора. КР 1284, 129г; а новгородьцевъ паде пѩть на десѩтъ мѹжь. МинПр XIVXV, 2; 16:
егда пребуду на весь дн҃ь дѣла˫а. и молѩсѩ. творѩхъ же шесть на десѩть цатъ (δεκαέξ) ПНЧ XIV, 142г; до фалека родовъ ·е͠і· а шестыинадесѩть фалѣкъ бы(с). Пал 1406, 58в; 17:
семоѥ на десѩте лѣто къ дѣвичьскѹѹмѹ причисти чинѹ възакони. (ἑπτακαιδέκατον) КЕ XII, 55а; самъ же и до семинадесѩте лѣ(т) цр(с)твиѥ съблюдъ полѹчивъ (δεκαεπτά) ГА XIII–XIV, 251б; 18:
иже осмое на дьсѩть лѣто своего въздраста исполниша. (τὸν ιη΄... ἐνιαυτόν) КР 1284, 310в; 19:
въ девѩтѣмь на десѩть правилѣ тако || рекоша. КР 1284, 267–268;

|| часть составных числ. от двадцати до девяноста:

20:

прешедъшимъ же в(ъ)зрастъ двою десѩти лѣ(т) КР 1284, 63в; самъ же великыи василиі въ десѩтѣмь на десѩть правілѣ. своѥмь прѣдъставлѩеть гл҃ѩ. Там же, 64б; се же лѣто потрѩсесѩ землѩ. семтѩбрѩ въ двадесѩть шестыи. ЛИ ок. 1425, 106 об. (1117); 30:
мѣдѩна˫а дверь градьска˫а… ѥдва тремидесѩты мѹжь ѿверзаѥма (λ΄) ГА XIII–XIV, 159в; и вкова в ню боле трии десѩтъ гряивенъ золота. ЛЛ 1377, 116 (1155); Сь слышавъ, ˫ако даріи тридесѩтъ темь на исполчениѥ вои има(т) (τριάκοντα μυριάδας) Пч к. XIV, 126 об.; 40:
тъгда мнишьскоѥ число заповѣдаѥмъ. обаче ни такоже мьньшемъ быти четырь дьсѩ(т). УСт ХII/ХІІІ, 232; ихъ(ж) дн҃и ращитаѥмъ съ четырьюдесѩть лѣ(т) пѹстыньны(х). (μ΄) ГА XIIIXIV, 60б; 50:
изгл҃авше пѣрвоѥ статиѥ пѩти десѩтъ п(с)лмвъ. (πεντήκοντα) ПНЧ 1296, 126; а ис конь изъ своихъ изъ ѣздовныхъ велѣлъ есмь дати своеи кнѩгини. пѩ(т)де(с)тъ конь Гр 1353 (моск.); 60:
въ цр҃кві костѩнтинѩ града. рекъше въ ст҃ѣи софьи. шесть десѩтъ прозъвитеръ КР 1284, 249в; а свиньи ти кнѩже гонити. за шесть десѩтъ верстъ около города. Гр 1325–1327 (новг.); 70:
ѹ кюрика. ѹ тюлпина. семьдесѩто. гр҃внъ. ГрБ № 138, XIII/XIV; ѹченикъ бѣ ст҃хъ ап(с)лъ. и съ седмию десѩтъ причтьнъ бы(с). Пр 1383, 3в; А кнѩ(з) юрьи возме(т) съ звенигоро(д) и со всѣ(х) съ звенигоро(д)ски(х) волостии. двѣ стѣ ру(б) и семъ де(с)тъ ру(б) и два ру(б). Гр 1389 (2, моск); 80:
ѡсмь дес˫атъ поживъ лѣ(т). безъ ѡдиного. (ὀγδοηκοστόν) ЖФСт XII, 97; и двесте летъ и ѡсмьдесѩтъ лѣтъ и три лѣта. Гр 1284 (2, смол.); 90:
се бж(с)твьныи мѹжь девѩтью десѩтъ лѣ(т) сы || възрастомь въ вертьпѣ пребыва˫а (ἐνενηκονταέτης) ГА XIIIXIV, 249в–г; радость бывае(т) на нб(с)и ѡ единомь грѣшницѣ кающимсѩ. нежели ѡ девѩти десѩ(т) праведни(к) (ἐνενηκονταεννέα) ЖВИ XIV–XV, 48б;

межи десѩтьма см. межи;
межѹ десѩтьма см. межѹ.

Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык. . 1988.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Полезное


Смотреть что такое "десѧть" в других словарях:

  • дес. — дес. десяток дес. десятичный Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника, 1997. 527 с. дес. десант десантный Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника, 1997 …   Словарь сокращений и аббревиатур

  • Дес — DES, delivered ex ship базисные транспортные условия поставки, по которым продавец передает товар в распоряжение покупателя на борту судна в порту назначения и несет все расходы и риски по доставке товара. Словарь бизнес терминов. Академик.ру.… …   Словарь бизнес-терминов

  • дес — бітті. Күш бітті, жігерленді, құлшынды. Тұйғынға д е с б і т і п, сақпанның тасындай атылды (Б. Дәулетбаев, Парыз, 101) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

  • десіс — дес етістігінен жасалған ортақ етіс. Айнымайық, д е с і с к е н уәдеден (Ғашық наме., 60). Анам әжемді қатты сыйлайтын, екеуі ищәй д е с і с к е н емес (Қазақст. әйелдері, 1975, 8, 27) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

  • десісу — десіс етістігінің қимыл атауы …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

  • дес. л. — дес. л. д. л. десертная ложка …   Словарь сокращений и аббревиатур

  • ДЕС — поставка с судна англ.: DES, delivered ex ship морские перевозки англ., морск. Источник: http://www.agrotovary.ru/a id 4053.html …   Словарь сокращений и аббревиатур

  • ДЕС — доставлено с судна (в указанном порту назначения) (DES Delivered ex Schip (named port of destination)) разновидность коммерческих условий поставки и оплаты товаров, используемых исключительно при морской или внутренней водной перевозке грузов.… …   Внешнеэкономический толковый словарь

  • дес — плотно, наглухо; дес бӣ плотный …   Нанайско-русский словарь

  • Дес ВС — ДесВС Дес ВС десантно высадочные средства ДесВС Словарь: Словарь сокращений и аббревиатур армии и спецслужб. Сост. А. А. Щелоков. М.: ООО «Издательство АСТ», ЗАО «Издательский дом Гелеос», 2003. 318 с …   Словарь сокращений и аббревиатур


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»